Esta tenda emprega únicamente cookies necesarias para o correcto funcionamento do sitio web. Nin conservamos, nin cedemos, nin vendemos datos de navegación a terceiros.

aceptar

CONCIDIONS XERAIS de CONTRATACIÓN

As presentes Condicións Xerais de Contratación teñen como obxecto regular a relación entre o Condello de Vedra, (en diante HAI VEDRA), responsable do dominio www.haivedra.com (en diante, "a Web") e calquera persoa que acceda, navegue, utilice e realice transaccións a través da mesma. A contratación en liña dos produtos e/ou servizos ofrecidos por HAI VEDRA a través da presente web estará suxeita ao disposto nas presentes Condicións Xerais de Contratación que se redactaron en Galego, sen prexuízo de que nun futuro se poidan ofrecer noutros idiomas. Mediante o uso desta páxina web, a PERSOA USUARIA acepta as presentes CONDICIÓNS XERAIS DE CONTRATACION, así como as CONDICIÓNS DE USO, POLICITCA DE COOKIES e POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL.

1.- DATOS IDENTIFICATIVOS

O titular de dominio da Web é o Concello de Vedra (en diante HAI VEDRA), con domicilio en Av. Mestre Manuel Gómez Lorenzo, nº1, CP 15885, Vedra (A Coruña) e C.I.F.: P1509000D con correo electrónico de contacto: concello@concellodevedra.com

2.- OBXECTO

O sitio web é unha web de intermediación de servizos en liña entre profesionais (en diante PROVEDORES/VENDEDORES) que anuncian os seus servizos e produtos e persoas físicas e/ou xurídicas interesadas en acceder e contratar devanditos servizos (en diante CLIENTES).

HAI VEDRA resérvase o dereito de realizar unilateralmente as modificacións que estime pertinentes no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos como os servizos que se presten a través do mesmo, sen que exista obrigación de pre-avisar ou poñer en coñecemento das PERSOAS USUARIAS ditas modificacións, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web do prestador.

3.- USO DA WEB e CONTRATACIÓN

Toda persoa, xa sexa física ou xurídica, que acceda, navegue, utilice ou participe nos servizos e actividades, gratuítas ou onerosas, desenvoltas mediante esta páxina web asume a condición de PERSOA USUARIA, e como tal, a través de dito acceso, comprométese á observancia e rigoroso cumprimento das disposicións aquí presentes, así como a calquera outra disposición legal que resulte de aplicación, obrigándose así a facer un uso correcto do sitio web. A PERSOA USUARIA responderá fronte a HAI VEDRA ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación Unha vez dentro da Web, e para acceder ao USO dos distintos servizos, a PERSOA USUARIA deberá seguir todas as instrucións indicadas na propia web e/ou seguir as pantallas que aparezan, o cal supoñerá a lectura e aceptación de todas as condicións de uso fixadas na Web. A adquisición dos produtos e/ou servizos deben facerse a través da activación dos botóns PAGAR ou COMPRAR, e expresan a aceptación total de todas e cada unha das Condicións de Contratación tal e como se mostran na páxina web www.haivedra.com con anterioridade á adquisición dos produtos/contratación dos servizos, sen que lle sexan de aplicación as novidades que poidan producirse no clausulado das Condicións de Contratación con posterioridade.

3.1. CONDICIÓNS DE ACCESO E REGISTRO NA WEB

A Web soamente pode ser utilizada por persoas maiores de 18 anos. Está estritamente prohibido o rexistro na web por parte dun menor. Ao acceder, utilizar ou rexistrarse na Web, confirmas e garantes que tes máis de 18 anos e ademais que tes a capacidade xurídica necesaria.

3.2. CREACIÓN DUNHA CONTA

Por defecto, a Web permite as PERSOAS USUARIAS rexistrarse como CLIENTES, de forma que poidan contratar os servizos ofertados polos PROVEDORES/VENDEDORES. Adicionalmente todos os CLIENTES teñen tamén a posibilidade de ofertar a través da Web os seus servizos, pasando a ter a maiores a consideración de PROVEDORES/VENDEDORES .

Na web é posible visualizar aos PROVEDORES/VENDEDORES e os seus servizos sen estar rexistrado na mesma. Con todo, non se poderán ofertar nin contratar servizos sen crear primeiro unha conta para converterse en PERSOA USUARIA PROVEDOR/VENDEDOR ou PERSOA USUARIA CLIENTE respectivamente. Para rexistrarse na Web é necesario que se lea e acepte as presentes CONDICIÓNS XERAIS DE USO e a Política de privacidade. Ao crear unha conta, independentemente do método seleccionado, a PERSOA USUARIA comprométese a proporcionar información verídica e precisa, e a actualizar a devandita información por medio do perfil, co obxectivo de garantir a súa relevancia e precisión durante a duración total da súa relación contractual con HAI VEDRA. O rexistro realízase utilizando un correo electrónico, e a PERSOA USUARIA comprométese a gardar en segredo o contrasinal seleccionado durante a creación da súa Conta e a non comunicarlla a ningunha outra persoa. En caso de perda ou divulgación do seu contrasinal, deberá comunicarllo a HAI VEDRA inmediatamente.

O PERSOA USUARIA é o único responsable do uso da súa conta por parte de terceiras partes, salvo que comunicase de forma expresa a HAI VEDRA a perda, o uso fraudulento por parte dun terceiro, ou a revelación do contrasinal a un terceiro. A PERSOA USUARIA comprométese a non crear nin utilizar, baixo a súa propia identidade ou baixo a identidade dun terceiro, ningunha Conta adicional á creada. Inicialmente HAI VEDRA resérvase o dereito, ao seu exclusivo criterio e sen necesidade de aviso previo, a non publicar ou a suprimir, en calquera momento, a calquera PERSOA USUARIA que non cumpra cos presentes CGU ou que considere que pode danar a súa imaxe, a imaxe da Web ou a imaxe dos Servizos.

3.2.1 Conta Cliente

As PERSOAS USUARIAS que se rexistren na web por defecto, terán a consideración de CLIENTES e poderán:

a. Ter acceso ao perfil dos PROVEDORES/VENDEDORES: O PERSOA USUARIA accede á información relativa a eses profesionais, as súas especialidades, anuncios, prezos, fichas, opinións, imaxes, etc. Neste espazo, as PERSOA USUARIAS tamén poden achegar as súas opinións despois de realizar o contratar un servizo.

b. Reservar en liña servizos: Para un determinado servizo, data e hora a PERSOA USUARIA poderá solicitar dispoñibilidade a múltiples PROVEDORES/VENDEDORES , aínda que o servizo asignarase ao primeiro PROVEDOR en confirmar dispoñibilidade. Neste momento o CLIENTE recibirá a confirmación por parte do PROVEDOR e dirixiráselle á pasarela de pago conforme o descrito no punto 3.4

 1. 1. As comunicacións entre ambas as partes deberán levar a cabo de forma correcta e educada mediante as opcións habilitadas ao tal efecto aos que o CLIENTE debe de acceder desde a súa conta. Na solicitude de reserva de servizo habilítase un campo no que o CLIENTE pode detallar información que entende relevantes para servizo que solicita, a redacción deste apartado debe ser conforme aos establecido no apartado 3.2.2 e)

 2. 2. O CLIENTE coñece e acepta que queda obrigado a cumprir coas obrigacións que se impoñan en virtude do pactado co PROVEDOR e que en caso de incumprimento por calquera das partes non poderá repercutir responsabilidade algunha a HAI VEDRA conforme aos establecido no apartado 7.

 3. 3. A Web anima a todos os CLIENTES a requirir aos PROVEDORES/VENDEDORES calquera información que estimen oportuna para garantir que efectivamente os mesmos están titulados e/ou habilitados para desenvolver a actividade que ofrecen a través da Web. En caso de detectar calquera irregularidade sería recomendable reportala á Web para que esta poida realizar aquelas comprobacións que estime oportunas, e no seu caso, bloquear e/ou eliminar o perfil deste PROVEDOR.

 4. 4. O CLIENTE autoriza a HAI VEDRA a cobrarlle por cada reserva realizada na web tarifas de servizos conforme o estipulado no punto 3.5

3.2.2. Conta Provedor

As PERSOAS USUARIAS-CLIENTES poderán adicionalmente darse de alta como PROVEDORES/VENDEDORES nos servizos dispoñibles na Web. As ofertas dos PROVEDORES/VENDEDORES , a condición de que cumpran coas presentes CONDICIÓN XERAIS estarán dispoñibles na Web mentres o provedor estea activo, e por tanto poderán ser visto por todas as PERSOAS USUARIAS e visitantes, mesmo polas persoas que non son PERSOAS USUARIAS rexistradas da Web, que realicen unha procura na web. Os PROVEDORES/VENDEDORES deberán indicar os seus horarios, así como os prezos aplicables a cada servizo no que decidan ofertarse.

O PROVEDOR manifesta e garante a HAI VEDRA que:

 1. a. Ten capacidade legal suficiente para os efectos de subscribir ou aceptar o Contrato e dar cumprimento á totalidade das disposicións do Contrato, incluíndo as Condicións Particulares, as Condicións Xerais e calquera outra prevista no mesmo.

 2. b. Presta servizos profesionais e/ou empresariais, e ten todas as autorizacións, licencias permisos e / ou rexistros esixidos pola lexislación aplicable para realizar estas actividades. Así mesmo manifesta que está ao corrente con todas as súas obrigacións en materia de Seguridade Social e Axencia Tributaria.

 3. c. Toda a información, materiais, documentos, contidos, así como calquera outro dato incluído en calquera dos Perfís deberá ser veraz e legal e non incumprirá ningunha disposición legal ou dereitos de terceiros; O PROVEDOR comprométese a rexistrar na web toda a documentación necesaria ( Prezos dos servizos, fotos, material gráfico, descrición dos servizos coas súas características, etc.) para facilitar as accións de márketing adecuadas para a promoción dos seus servizos.

 4. d. Obtivo todos aqueles permisos e autorizacións necesarias sobre todas as marcas, logotipos, emblemas ou calquera outro suxeito a dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial que sexan facilitados a BEN MERCADO ou publicadas no Sitio web por parte do PROVEDOR ou a pedimento de leste, incluíndo o dereito para distribuír, difundir e utilizar por parte de HAI VEDRA a través da web.

 5. e. Queda prohibida a publicidade de servizos non autorizados por HAI VEDRA ou que teña a consideración de ilegais. Expresamente queda prohibida a publicación dos seguintes contidos:

  • contido erótico, sexual ou pornográfico.

  • teléfonos de tarificación especial (tarot, videncia...)

  • prezos ficticios para ser máis atractivos nas procuras dos PERSOA USUARIAS

  • calquera outro contido que a criterio de HAI VEDRA poida contravir as presentes CGC

 6. f. O PROVEDOR obrígase a responder fronte a HAI VEDRA e a indemnizar polos danos e prexuízos que se poidan xerar, pola falta de veracidade ou inexactitude das manifestacións e garantías previstas na presente cláusula, incluíndo, pero sen limitarse a iso, a posible responsabilidade civil, administrativa ou de calquera outro tipo, así como a abonar a HAI VEDRA polos gastos legais, administrativos, xudiciais, de avogados e procuradores.

 7. g. O PROVEDOR comprométese a prestar os seus servizos e actividades de acordo coa descrición dos mesmos.

 8. h. O PROVEDOR comprométese á observancia e cumprimento das disposicións da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais que lle sexan de aplicación, garantindo así mesmo a confidencialidade e seguridade dos datos de carácter persoal rexistrados na Web.

 9. i. O PROVEDOR comprométese á observancia e cumprimento da obrigación que se recolle no artigo 29.2.e) da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria (BOE de 18.12.2003), no artigo 164, apartado Un, número 3o da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido (BOE de 29.12.1992) e, no artigo 2.1 do Regulamento polo que se regulan as obrigacións de facturación aprobado polo artigo primeiro do Real Decreto 1619/2012, do 30 de novembro (BOE de 01.12.2012). Os PROVEDORES/VENDEDORES que actúen como empresarios e profesionais están obrigados a expedir factura aos CLIENTES e copia desta polas entregas de produtos e prestacións de servizos que realicen en desenvolvemento da súa actividade e a conservar copia da mesma. Tamén deben expedir factura nos supostos de pagos anticipados, excepto nas entregas intracomunitarias de produtos exentas.

 10. j. O PROVEDOR recoñece e acepta que o criterio utilizado na clasificación e o establecemento da orde de visualización dos PROVEDORES/VENDEDORES é criterio exclusivo de HAI VEDRA

REQUISITOS PARA REXISTRARSE COMO COMERCIANTE/PROVEDOR

Para estar validado como Provedor/Vendedor debes estar rexistrado como tal, ter o perfil completado correctamente.

REQUISITOS ESPECIAIS DE VALIDACIÓN

Provedores/Vendedores: ser un negocio que comparte a filosofía baseada na economía social de HAI VEDRA. Comprometerse a coñecer o funcionamento de HAI VEDRA.

Para poder vender en HAI VEDRA, o Provedor/Vendedor, ademais de estar rexistrado e validado, deberá engadir os Produtos que vende.

3.3 CONTRATACIÓN

Ademais das figuras descritas anteriormente, HAI VEDRA, contrata á cooperativa ITACA SOFTWARE LIBRE, S. COOP GALEGA, en adiante INTERMEDIARIA, con domicilio en Rúa Rafael Alberti, 15- 1C, 15008 A Coruña, e CIF F70356985, para xestionar a Web e ser mera intermediaria de compra/venta entre os PROVEDORES e os CLIENTES.

Cando un CLIENTE reserva un servizo cun PROVEDOR a través da Web, autoriza a INTERMEDIARIA a cobrar a través do seu Método de Pago o prezo do ben ou servizo, adquirido. Verificado o pago, recibirá os datos da reserva, así como o contacto do PROVEDOR xunto cun localizador único que deberá ser trocado co PROVEDOR para a efectiva prestación do servizo na data seleccionada.

Só se aceptarán cancelacións se se avisa co prazo mínimo de cancelación gratuíta, que indique o provedor no seu perfil antes da realización da actividade. Non se aceptarán cambios nin cancelacións que non se notifiquen coa antelación suficiente.

3.4 TARIFAS DE SERVIZO E PAGOS

Por cada compra/reserva realizada a través da web, A INTERMEDIARIA cobrará ao CLIENTE, o importe do prezo ou servizo que figura na plataforma. Así mesmo A INTERMEDIARIA pagará ao PROVEDOR dito importe, posto que o PROVEDOR non ten que pagar nada pola utilización da Web.

Todas os prezos de produto/servizo que sexan aplicables (incluídos os correspondentes Impostos) seranlles mostradas ao PROVEDOR e ao CLIENTE antes de publicar ou reservar dito produto/servizo. Será o PROVEDOR quen remitirá a factura do produto/servizo ao CLIENTE.

En caso de devolución ou cancelación do servizo, e sempre que dita devolución ou cancelación se produza no prazo de DEVOLUCIÓN/CANCELACIÓN GRATUÍTA establecido polo provedor, a Plataforma non repercutirá ningún gasto de xestión a ningunha das PERSOAS USUARIAS e reembolsaranse os importes eventualmente cobrados pola INTERMEDIARIA.

Os CLIENTES autorizan a INTERMEDIARIA a cobrar a través do seu Método de Pago as tarifas de produtos e servizos acordadas por calquera reserva solicitada na Web. Os pagos dos CLIENTES efectuaranse mediante pasarela de pago segura fornecida por Caixa Rural Galega a través de REDSYS na que se solicitará un número de tarxeta (crédito ou débito) e farase un bloqueo polo importe total do servizo contratado e que non será cargado ata que finalizase o período de cancelación gratuíta fixado polo PROVEDOR. A pasarela de pago habilitada na Web non debe ser entendida, e en ningún caso terá a consideración de garantía ou aval, do correcto desenvolvemento do acordo ao que chegan as partes. Constitúe unicamente unha ferramenta de pago cuxo obxectivo é o de facilitar as transaccións económicas entre as partes, por tanto, calquera responsabilidade derivada directa ou indirectamente dun incumprimento total, parcial e/ou neglixente do acordo ao que cheguen as partes en ningún caso poderá repercutirse a INTERMEDIARIA. No caso de que o CLIENTE non quedase satisfeito co servizo prestado polo PROVEDOR e sen prexuízo das accións que en Dereito amparen ao CLIENTE fronte ao PROVEDOR, o CLIENTE poderá reflectir este feito na valoración que faga do servizo na Web. En ningún caso poderá esixir nin a INTERMEDIARIA nin a HAI VEDRA responsabilidade algunha por este feito e/ou solicitar a súa intervención en ningunha forma e en especial solicitándolle a retención e/ou cancelación do pago do importe debido ao PROVEDOR."

4.- APODERAMIENTO

Os PROVEDORES/VENDEDORES coa aceptación das presentes CGC, apoderan á INTERMEDIARIA para aceptar pagos no seu nome, procedentes de CLIENTES que adquiran os seus servizos e produtos a través da Web.

Cada PROVEDOR acepta que o pago realizado polo CLIENTE a través da Web será considerado como un pago realizado directamente ao PROVEDOR, e este prestará os servizos contratados ou fará entrega dos produtos ao CLIENTE conforme ao convido, igual que se o devandito PROVEDOR recibise o pago directamente do CLIENTE.

Cada PROVEDOR acepta que a INTERMEDIARIA poida reembolsar ao CLIENTE de conformidade coas políticas de desistimento de HAI VEDRA. Cada PROVEDOR entende que a obrigación de Pagos da INTERMEDIARIA de pagar ao PROVEDOR está suxeita e condicionada á correcta recepción dos pagos asociados por parte dos CLIENTES.

A INTERMEDIARIA garante unicamente os pagos aos PROVEDORES/VENDEDORES polos importes que a INTERMEDIARIA recibise correctamente dos CLIENTES de conformidade con estes Termos de Pago. A INTERMEDIARIA como apoderada non asume ningunha responsabilidade polos actos e omisións do PROVEDOR. Cada CLIENTE recoñece e acepta que, a pesar do feito de que A INTERMEDIARIA non sexa unha parte do contrato entre el e o PROVEDOR, A INTERMEDIARIA actúa como apoderado do PROVEDOR co estrito fin de aceptar pagos do CLIENTE en nome do PROVEDOR. Tras o pago das cantidades polo CLIENTE a INTERMEDIARIA, extínguese a súa obrigación de pago cara ao PROVEDOR polo importe acordado e INTERMEDIARIA é responsable de remitir as devanditas cantidades ao PROVEDOR. No caso de que INTERMEDIARIA non remita algún destes importes, o PROVEDOR só poderá reclamar o pago á INTERMEDIARIA e nunca ao CLIENTE directamente.

5.- DESISTIMENTO

Cumprindo o deber de información que establece o artigo 69 do Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e PERSOA USUARIA e outras leis complementarias.

Infórmase as PERSOAS USUARIAS que o dereito de desistencia dun contrato é a facultade do consumidor e PERSOA USUARIA de deixar sen efecto o contrato celebrado, notificándollo así á outra parte contratante no prazo establecido para o exercicio dese dereito, sen necesidade de xustificar a súa decisión e sen penalización de ningunha clase. O consumidor e PERSOA USUARIA disporá dun prazo mínimo de catorce días naturais para exercer o dereito de desistencia. O exercicio do dereito de desistencia non implicará gasto algún para o consumidor e PERSOA USUARIA. Para estes efectos considerarase lugar de cumprimento o lugar onde o consumidor e PERSOA USUARIA recibise a prestación ou produto.

Conforme o artigo 103 o dereito de desistencia non será aplicable aos contratos que se refiran a:

a) A prestación de servizos, unha vez que o servizo fose completamente executado, cando a execución comezase, con previo consentimento expreso do consumidor e PERSOA USUARIA e co recoñecemento pola súa banda de que é conscientede que, unha vez que o contrato fose completamente executado polo empresario, perdería o seu dereito de desistencia.

b) A subministración de produtos ou a prestación de servizos cuxo prezo dependa de flutuacións do mercado financeiro que o empresario non poida controlar e que poidan producirse durante o período de desistencia.

c) A subministración de produtos confeccionados conforme ás especificacións do consumidor e PERSOA USUARIA ou claramente personalizados.

d) A subministración de produtos que poidan deteriorarse ou caducar con rapidez.

e) A subministración de produtos precintados que non sexan aptos para ser devoltos por razóns de protección da saúde ou de hixiene e que fosen desprecintados tras a entrega.

f) A subministración de produtos que despois da súa entrega e atendendo en conta a súa natureza mesturáronse de forma indisociable con outros produtos.

g) A subministración de bebidas alcohólicas cuxo prezo fose acordado no momento de celebrar o contrato de venda e que non poidan ser entregadas antes de 30 días, e cuxo valor real dependa de flutuacións do mercado que o empresario non poida controlar.

h) Os contratos nos que o consumidor e PERSOA USUARIA solicitase especificamente ao empresario que lle visite para efectuar operacións de reparación ou mantemento urxente; se, nesa visita, o empresario presta servizos adicionais aos solicitados especificamente polo consumidor ou fornece produtos distintos das pezas de recambio utilizadas necesariamente para efectuar as operacións de mantemento ou reparación, o dereito de desistencia debe aplicarse aos devanditos servizos ou produtos adicionais.

i) A subministración de gravacións sonoras ou de vídeo precintadas ou de programas informáticos precintados que fosen desprecintados polos consumidores e PERSOA USUARIA despois da entrega.

j) A subministración de prensa diaria, publicacións periódicas ou revistas, coa excepción dos contratos de subscrición para a subministración de tales publicacións. k) Os contratos celebrados mediante poxas públicas.

l) A subministración de servizos de aloxamento para fins distintos dos de servir de vivenda, transporte de produtos, aluguer de vehículos, comida ou servizos relacionados con actividades de esparexemento, se os contratos prevén unha data ou un período de execución específicos.

m) A subministración de contido dixital que non se preste nun soporte material cando a execución comezase co previo consentimento expreso do consumidor e PERSOA USUARIA co coñecemento pola súa banda de que en consecuencia perde o seu dereito de desistencia.

6.- CANCELACIÓN GRATUITA

Unha vez o CLIENTE acordase co PROVEDOR o día e hora de prestación de servizo, entrega do produto ou realización da actividade, aceptaranse unicamente cancelacións si se avisa co prazo mínimo que indique o provedor. Non se aceptarán cambios nin cancelacións que non se notifiquen coa antelación suficiente.

7. EXORENACIÓN DE RESPONSABILIDADE

A INTERMEDIARIA, ao actuar como intermediario, limítase unicamente a poñer ao dispor dos CLIENTES un directorio de PROVEDORES/VENDEDORES e a facer labores de intermediario na prestación dos servizos ou compra de produtos entre os PROVEDORES/VENDEDORES e o CLIENTE. Toda a información e contidos que se mostren a través do sitio web relacionados cos servizos que presten e produtos que se venden, enténdese realizada directamente polo PROVEDORVENDEDOR, sendo cada profesional responsable da devandita información e das condicións específicas que establezan para a prestación dos seus servizos ou venda dos seus produtos.

A INTERMEDIARIA non asume responsabilidade algunha por calquera dano e prexuízos que puidesen derivarse de forma directa ou indirecta polos servizos que se ultimen ou contraten entre o CLIENTE e o PROVEDOR, tendo en conta que A INTERMEDIARIA non é parte en ningún contrato, acordo ou relación contractual, de ningunha clase, subscrito entre PROVEDORES/VENDEDORES e CLIENTES.

A INTERMEDIARIA non se responsabilizará das consecuencias de calquera índole que poidan derivarse da falta de veracidade, exactitude e concreción dos datos facilitados polos PERSOA USUARIAS a través do sitio web ou sobre a identidade dos mesmos.

A INTERMEDIARIA non se responsabiliza dos contidos e información achegada, a través do sitio web, polos profesionais relacionados coa prestación dos seus propios servizos nin das condicións específicas destes. Do mesmo xeito, A INTERMEDIARIA non é responsable de ningunha das respostas e/ou opinións vertidas polos profesionais, nin dos comentarios ou opinións realizadas polo PERSOA USUARIA a través do sitio web.

Os PERSOA USUARIAS da web recoñecen e aceptan que a utilización da mesma e os seus servizos realízanse baixo a súa enteira responsabilidade e risco. Por iso, todo PERSOA USUARIA renuncia de forma expresa a exercitar accións fronte a A INTERMEDIARIA e comprométese a manter indemne á mesma de calquera reclamación derivada de incidencias xurdidas por algunha das causas descritas anteriormente.

8.- MODIFICACIÓNS

A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas na Web.

9.- LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN

HAI VEDRA perseguirá o incumprimento das presentes condicións, así como calquera utilización indebida do seu Portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito. A relación entre HAI VEDRA e o PERSOA USUARIA rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e Tribunais do foro do consumidor cando o adquirente teña condición de tal. Cando o adquirente sexa empresario profesional no exercicio da súa actividade, como foro de submisión expresa, as partes suxéitanse aos xulgados de Santiago de Compostela.

Encima
Menú
Pechar
Carriño
Pechar
Voltar
Conta
Pechar