Esta tenda emprega únicamente cookies necesarias para o correcto funcionamento do sitio web. Nin conservamos, nin cedemos, nin vendemos datos de navegación a terceiros.

aceptar

DESISTIMENTO

Cumprindo o deber de información que establece o artigo 69 do Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e PERSOA USUARIA e outras leis complementarias.

Infórmase as PERSOAS USUARIAS que o dereito de desistencia dun contrato é a facultade do consumidor e PERSOA USUARIA de deixar sen efecto o contrato celebrado, notificándollo así á outra parte contratante no prazo establecido para o exercicio dese dereito, sen necesidade de xustificar a súa decisión e sen penalización de ningunha clase. O consumidor e PERSOA USUARIA disporá dun prazo mínimo de catorce días naturais para exercer o dereito de desistencia. O exercicio do dereito de desistencia non implicará gasto algún para o consumidor e PERSOA USUARIA. Para estes efectos considerarase lugar de cumprimento o lugar onde o consumidor e PERSOA USUARIA recibise a prestación ou produto.

Conforme o artigo 103 o dereito de desistencia non será aplicable aos contratos que se refiran a:

a) A prestación de servizos, unha vez que o servizo fose completamente executado, cando a execución comezase, con previo consentimento expreso do consumidor e PERSOA USUARIA e co recoñecemento pola súa banda de que é conscientede que, unha vez que o contrato fose completamente executado polo empresario, perdería o seu dereito de desistencia.
b) A subministración de produtos ou a prestación de servizos cuxo prezo dependa de flutuacións do mercado financeiro que o empresario non poida controlar e que poidan producirse durante o período de desistencia.
c) A subministración de produtos confeccionados conforme ás especificacións do consumidor e PERSOA USUARIA ou claramente personalizados.
d) A subministración de produtos que poidan deteriorarse ou caducar con rapidez.
e) A subministración de produtos precintados que non sexan aptos para ser devoltos por razóns de protección da saúde ou de hixiene e que fosen desprecintados tras a entrega.
f) A subministración de produtos que despois da súa entrega e atendendo en conta a súa natureza mesturáronse de forma indisociable con outros produtos.
g) A subministración de bebidas alcohólicas cuxo prezo fose acordado no momento de celebrar o contrato de venda e que non poidan ser entregadas antes de 30 días, e cuxo valor real dependa de flutuacións do mercado que o empresario non poida controlar.
h) Os contratos nos que o consumidor e PERSOA USUARIA solicitase especificamente ao empresario que lle visite para efectuar operacións de reparación ou mantemento urxente; se, nesa visita, o empresario presta servizos adicionais aos solicitados especificamente polo consumidor ou fornece produtos distintos das pezas de recambio utilizadas necesariamente para efectuar as operacións de mantemento ou reparación, o dereito de desistencia debe aplicarse aos devanditos servizos ou produtos adicionais.
i) A subministración de gravacións sonoras ou de vídeo precintadas ou de programas informáticos precintados que fosen desprecintados polos consumidores e PERSOA USUARIA despois da entrega.
j) A subministración de prensa diaria, publicacións periódicas ou revistas, coa excepción dos contratos de subscrición para a subministración de tales publicacións.
k) Os contratos celebrados mediante poxas públicas.
l) A subministración de servizos de aloxamento para fins distintos dos de servir de vivenda, transporte de produtos, aluguer de vehículos, comida ou servizos relacionados con actividades de esparexemento, se os contratos prevén unha data ou un período de execución específicos.
m) A subministración de contido dixital que non se preste nun soporte material cando a execución comezase co previo consentimento expreso do consumidor e PERSOA USUARIA co coñecemento pola súa banda de que en consecuencia perde o seu dereito de desistencia.
6.- CANCELACIÓN GRATUITA
Unha vez o CLIENTE acordase co PROVEDOR o día e hora de prestación de servizo, entrega do produto ou realización da actividade, aceptaranse unicamente cancelacións si se avisa co prazo mínimo que indique o provedor. Non se aceptarán cambios nin cancelacións que non se notifiquen coa antelación suficiente.

EXORENACIÓN DE RESPONSABILIDADE

A INTERMEDIARIA, ao actuar como intermediario, limítase unicamente a poñer ao dispor dos CLIENTES un directorio de PROVEDORES/VENDEDORES e a facer labores de intermediario na prestación dos servizos ou compra de produtos entre os PROVEDORES/VENDEDORES e o CLIENTE. Toda a información e contidos que se mostren a través do sitio web relacionados cos servizos que presten e produtos que se venden, enténdese realizada directamente polo PROVEDORVENDEDOR, sendo cada profesional responsable da devandita información e das condicións específicas que establezan para a prestación dos seus servizos ou venda dos seus produtos.

A INTERMEDIARIA non asume responsabilidade algunha por calquera dano e prexuízos que puidesen derivarse de forma directa ou indirecta polos servizos que se ultimen ou contraten entre o CLIENTE e o PROVEDOR, tendo en conta que A INTERMEDIARIA non é parte en ningún contrato, acordo ou relación contractual, de ningunha clase, subscrito entre PROVEDORES/VENDEDORES e CLIENTES.

A INTERMEDIARIA non se responsabilizará das consecuencias de calquera índole que poidan derivarse da falta de veracidade, exactitude e concreción dos datos facilitados polos PERSOA USUARIAS a través do sitio web ou sobre a identidade dos mesmos.

A INTERMEDIARIA non se responsabiliza dos contidos e información achegada, a través do sitio web, polos profesionais relacionados coa prestación dos seus propios servizos nin das condicións específicas destes. Do mesmo xeito, A INTERMEDIARIA non é responsable de ningunha das respostas e/ou opinións vertidas polos profesionais, nin dos comentarios ou opinións realizadas polo PERSOA USUARIA a través do sitio web.
Os PERSOA USUARIAS da web recoñecen e aceptan que a utilización da mesma e os seus servizos realízanse baixo a súa enteira responsabilidade e risco. Por iso, todo PERSOA USUARIA renuncia de forma expresa a exercitar accións fronte a A INTERMEDIARIA e comprométese a manter indemne á mesma de calquera reclamación derivada de incidencias xurdidas por algunha das causas descritas anteriormente.

MODIFICACIÓNS

A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas na Web.

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN

HAI VEDRA perseguirá o incumprimento das presentes condicións, así como calquera utilización indebida do seu Portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito. A relación entre HAI VEDRA e o PERSOA USUARIA rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e Tribunais do foro do consumidor cando o adquirente teña condición de tal. Cando o adquirente sexa empresario profesional no exercicio da súa actividade, como foro de submisión expresa, as partes suxéitanse aos xulgados de Santiago de Compostela.About this service

Encima
Menú
Pechar
Carriño
Pechar
Voltar
Conta
Pechar